top of page

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

  Счетоводна къща Тракс Консулт предлага качествено счетоводно абонаментно обслужване на конкурентни цени. 

  

ЕДНОКРАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно националното законодателство.

 • Изготвяне на данъчни и осигурителни декларации на физически лица.

 • Еднократни счетоводни, данъчни и осигурителни консултации на юридически и физически лица.

                                             АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Счетоводство и контрол.

 • Изготвяне на счетоводна политика.

 • Сортиране, класифициране и обработка на първични счетоводни документи.

 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.

 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.

 • Счетоводно отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Счетоводни Стандарти и съобразно вътрешно-фирмените изисквания и потребности от информация.

 • Счетоводно отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти), и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ , НСИ и останалата част от държавната   администрация.

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента.

 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Счетоводни Стандарти.

 • Самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните   Счетоводни Стандарти.

 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство.

 • Счетоводно отчитане на подотчетни лица.

 • Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Счетоводни Стандарти или Межднародните счетоводни стандарти.

 • Взимане и носене на документи от и до обект на клиента

 • Електронно банкиране

 • Други услуги, съобразени със специфичните нужди и изисквания на клиента.​                                                                                                    

 

             

 

ЦEНИ ЗА АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

       

  Предлагаме на вашето внимание  ориентировъчни цени на услугите ни  като всяка цена подлежи на конкретно договаряне спрямо обема и спецификата на вашите бизнес нужди. (всички цена са без ДДС и в български лева). 

Пълно абонаментно обслужване на :

 • Малки фирми до 50 бр. документи* на месец, нерегистрирани по ЗДДС и персонал до 5 души : от 50 до 200 лева на месец.

 • Малки фирми до 100 бр, документи* на месец, регистрирани по ЗДДС и персонал до 5 души : от 200 до 400 лева на месец.

 • Средни фирми до 500 бр. документи* на месец, регистрирани по ЗДДС и персонал до 10 души: от 500  лева на месец.

 • Големи фирми над 500 бр. документи* на месец, регистрирани по ЗДДС и персонал над 10 души: по договаряне.

 

 

Свържете се с нас за да изготвим индивидуално предложение зас вас!

*Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици(фактура, складова разписка, РКО, ПКО, МО, изписване на мат.запаси, банково извлечение, банкови документи-нареждания, вносни бележки, swift, дневен/месечен оборот касов апарат, пътен лист и др.).
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. ТРАКС КОНСУЛТ  ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС)

 

bottom of page