top of page

Обществени поръчки

 

 

Тракс Консулт предлага качествени консултантски услуги,  във връзка с подготовката и участието на заинтересовани лица, за кандидатстване в процедури за възлагане на поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Имаме удоволствието да работим с изключително добре подготвен експерт  по Обществени поръчки, с опит в сферата на публичните финанси.

Предлагаме на вашето внимание част от услугите, които предлагаме:

  • Консултантска услуга за подготовка и окомплектоване на офертите на заинтересованите лица за участие в процедури за възлагане на поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.  

  •  Консултантска услуга за изработване на цялостната документация за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и ППЗОП.

  •  Консултантска услуга за извършване на преглед, съгласуваност, получаване на консултации и препоръки към вече изготвени документации, преди тяхното официално обявяване.

  •  Предварителни и текущи консултации относно участие и/или възлагане на обществени поръчки.

  •  Регулярно проследяване на публикувани процедури за възлагане на обществени поръчки по предварително зададени критерии на национално, регионално и местно ниво.

                                                                                                                                                                                                                                    

Свържете се с нас за да получите вашата индивидуална оферта!

bottom of page