top of page
  • Н.Димитров

Публикувай своя ГФО за 2018г. в Търговския регистър

Отново дойде време за публикуването на ГФО в Търговския регистър . Въпреки добрите новини, свързани с отпадането в последния момент на декларирането на действителните собственици на повечето търговки дружества в България, все пак остава задължението за публикуване на ГФО за 2018г. в регистрите на Агенцията по вписванията . Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ). Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Отчетите на тези дружества се публикуват в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание. Ще обърнем внимание на процедурата по обявяване на ГФО в ТР . Тя е сравнително проста и без изменения в сравнение с предходните години.

Обявяването може да се извърши или от търговеца или от съставителя на ГФО .Може да се извърши и от пълномощник ,но с изрично писмено пълномощно и заверен пред нотариус образец Г 2

Необходимите документи са :

1. Попълнено заявление образец Г2

2. Годишен финансов отчет - подписан.

3. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет.

4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя.

5. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв.

При подаване на заявлението от съставителя на годишния финансов отчет се представя и нотариално заверено пълномощно от представляващия.

Срокът е до 30.06.2019г.9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

НАП отново напомня за себе си на интернет търговците!

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни До момента пред данъчните са обявени близо 11 000 е-магазина Търговците, които използват собствени или наети електронни магаз

Comentarios


bottom of page